Политика на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование:
Лемън Трейд ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ:
202322856
Седалище и адрес на управление:
гр. Плевен, Мара Денчева 22-Б-20
Адрес за кореспонденция:
гр. Плевен, Мара Денчева 22-Б-20
Телефон:
0878 119 018
E-mail:
info@opencartbulgaria.com

Лемън Трейд ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. Лемън Трейд ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
Изпълнение на задълженията на Лемън Трейд ЕООД по договор с Вас;
Спазване на задължение, произтичащо за Лемън Трейд ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;
Изпълнение на задача от обществен интерес;
За защита на легитимните интереси на Лемън Трейд ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.
Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Лемън Трейд ЕООД.

1) Лемън Трейд ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

Осчетоводяване;
Изготвяне на статистика;
Защита на информационната сигурност;
Разрешаване на възникнали правни спорове;
Предоставяне на информационен бюлетин;

2) Лемън Трейд ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:

Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
Принципа за точност и актуалност на данните;
Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Чл. 2. Видове данни, които Лемън Трейд ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

Изпращане на запитване от формата ни за контакти – дава възможност за легитимация на клиента пред Лемън Трейд ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;
Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Лемън Трейд ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Лемън Трейд ЕООД;

2) Видове обработвани данни:

Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Лемън Трейд ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към вас;

3) Лемън Трейд ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

Разкриват расов или етнически произход;
Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Лемън Трейд ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 3. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) Лемън Трейд ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 30 дни след получаването на запитване. След изтичането на този срок, Лемън Трейд ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Лемън Трейд ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Лемън Трейд ЕООД.

Чл. 4. Хипотези, при които Лемън Трейд ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай Лемън Трейд ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Лемън Трейд ЕООД.

2) Нормативен акт задължава Лемън Трейд ЕООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

3) Посоченият кръг от лица, на които Лемън Трейд ЕООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 5. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Лемън Трейд ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Лемън Трейд ЕООД, включително и самите данни;
При поискване Лемън Трейд ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Лемън Трейд ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Лемън Трейд ЕООД да:

Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от Лемън Трейд ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Лемън Трейд ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
б) Лемън Трейд ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Лемън Трейд ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;
С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Лемън Трейд ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
5) Право на преносимост. В случай, че Лемън Трейд ЕООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Лемън Трейд ЕООД да:
Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.
6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

Лемън Трейд ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез изпращане на заявление в свободен текст до info@opencartbulgaria.com.

Чл. 6. Задължения на Лемън Трейд ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Лемън Трейд ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Лемън Трейд ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg